Уведомление за поверителност в електронна среда от ЕНКО ПЛАСТИКС ЕООД ЕИК 201630363

Контакти с администратора във връзка с личните данни:

Отговорно лице по защита на данните

 • Име: Янка Илийчева
 • служебен адрес : гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Д-р Г.М.Димитров” 31
 • ел. поща : privacy@enkoplastics.com
 • служебен телефон : 032/ 620879
 • Ел. страница : www.enkoplastics.com

Във връзка с форма за контакт на официалната ни уеб страница, бихме искали да Ви
уведомим за следното:

Личните Ви данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат
споделяни/предавани на трети страни без изрично съгласие на субекта.
За защита на личните Ви данни са взети необходимите технически и организационни мерки.
Събираме като задължителни за попълване полета Вашето име и електронен адрес /e-mail/,
както и аналитични бисквитки, както и като незадължителни за попълване полета Вашите
адресни данни, телефон и име на бизнес с цел обратна връзка и предоставяне на информация
по конкретния повод, за който ни търсите във връзка с нашата дейност. Данните се обработват
на база на преддоговорни отношения/запитване за продукти и/или искане за оферта/. Същите
се съхраняват от Енко Пластикс ЕООД съгласно графика за съхранение с основание договорни
отношения.

Уведомяваме Ви, че имате следните права като субект на данни съгласно Общия
регламент относно защитата на данните:

1. Като субект на лични данни имате следните права :

 • На достъп до данните Ви
 • На коригиране/актуализиране на данните Ви
 • На изтриване на данните Ви
 • На ограничаване на обработката на данните Ви
 • На възражение срещу обработката на данните Ви
 • На преносимост на данните Ви в машинно четим формат / ако е възможно/

Заявлението на Вашите права следва да бъде депозирано на имейл:
privacy@enkoplastics.com

Администраторът следва да отговори на Вашето заявление в 30 дневен срок, обратно на
цитирания в заявлението имейл или пощенски адрес.

2. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви
данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред
компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 (www.cpdp.bg).

3. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен
да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването
му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.

4. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във
връзка с личните данни са били нарушени.

Цялата информация относно защитата на данните може да прочетете в нашата Политика за
поверителност оттук: https://www.enkoplastics.com/bg/privacy-policy

Търсете по:

x x